Notowania

IDMSA: strona spółki
24.05.2019, 18:19

IDM Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 r.

Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie (dalej: IDMSA lub Emitent) działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w załączeniu do niniejszego raportu przesyła treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDMSA zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 na godzinę 12:00 w siedzibie spółki przy ul. Mikołajskiej 26 lok. 5 w Krakowie.

Załączniki

Inne komunikaty