Notowania

KBJ: strona spółki
24.05.2019, 20:43

KBJ Zawarcie istotnej umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości

Zarząd KBJ S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2019 z dnia 7 maja 2019 r., niniejszym informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 24 maja 2019 roku, z Ministerstwem Sprawiedliwości (Zamawiający, Klient), umowy ramowej na: „Dostawę licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych dla Ministerstwa Sprawiedliwości” – część 3 przedmiotu zamówienia dot. technologii i usług SAP. Umowa została zawarta w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego oznaczenie sprawy BF-II.3710.13.2019 (dalej „Postępowanie”).
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia w części 3, dotyczącej Emitenta wynosi 55,35 mln zł brutto. Termin realizacji wynosi 48 miesięcy od daty zawarcia umowy ramowej lub do wyczerpania środków. Zamawiający zawrze jedną umowę w każdej części Postępowania, tj. przedstawiona wartość kontraktu nie będzie dzielona pomiędzy innych wykonawców. Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na planowane przychody. Emitent uznał ją również za istotną z uwagi na perspektywy rozwoju Spółki.

Inne komunikaty