Notowania

GRI Zawarcie umowy objęcia akcji serii K

Zarząd Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („CCC”) umowę objęcia akcji imiennych serii K („Umowa”). Wskutek zawartej Umowy CCC objął 120.500.000 (sto dwadzieścia milionów pięćset tysięcy) nowoutworzonych akcji zwykłych imiennych serii K o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 60.250.000 zł (sześćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), po cenie emisyjnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję i łącznej cenie emisyjnej 60.250.000 zł (sześćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) („Akcje”).
Zgodnie z Umową łączna cena emisyjna Akcji została potrącona z wierzytelnościami przysługującymi CCC wobec Spółki z tytułu: (i) umów kredytowych nabytych od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Wierzytelności Kredytowe”), (ii) weksli („Wierzytelności Wekslowe”), (iii) umowy pożyczki z dnia 19 lutego 2019 r., ze zmianami („Wierzytelność z Pożyczki). W rezultacie zawarcia Umowy dokonano potrącenia: kwoty głównej (kapitału) w wysokości 49.800.000 zł (czterdzieści dziewięć milionów osiemset tysięcy złotych) z tytułu Wierzytelności z Pożyczki, kwoty 5.110.999,95 zł (pięć milionów sto dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) z tytułu Wierzytelności Kredytowych oraz kwoty 5.339.000,05 zł (pięć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych i pięć groszy) z tytułu Wierzytelności Wekslowych. Umowa została zawarta w wykonaniu Uchwały nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego.

Inne komunikaty