Notowania

FASTFIN: strona spółki
24.05.2019, 21:56

FFI Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz informacja o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia niektórych punktów planowanego porządku obrad

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym przekazuje w formie protokołu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 23 maja 2019 roku (Uchwały 1-5) oraz informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło w formie Uchwały nr 6 od rozpatrzenia punktów 7-10 planowanego porządku obrad .
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Załączniki

Inne komunikaty