Notowania

AUXILIA: strona spółki
25.05.2019, 1:57

AUX Cesja wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu założeń umowy przedwstępnej zawartej z PHI Wierzytelności S.A.

Zarząd Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 24 maja 2019 r. pomiędzy Emitentem a PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarte zostały umowy cesji wierzytelności odszkodowawczych o łącznej szacunkowej wartości na poziomie ok. 0,75 mln zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zawarcie powyższych umów stanowi wykonanie założeń zawartej pomiędzy Emitentem a PHI Wierzytelności S.A. umowy przedwstępnej, o której Spółka informowała w treści raportu bieżącego ESPI nr 20/2019 r. z dnia 25 kwietnia 2019 r. Aktywa będące przedmiotem umów stanowią wybrane wierzytelności przyszłe stanowiące wynagrodzenie Emitenta ze spraw odszkodowawczych pozyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Cesja wierzytelności stanowi kolejny wyraz założeń umowy ramowej zawartej pomiędzy stronami w dniu 7 grudnia 2018 r. O zawarciu umowy ramowej o współpracy w powyższym zakresie Zarząd Emitenta informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 26/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. Zarząd Emitenta stale monitoruje efekty nawiązanej współpracy i na tej podstawie podejmuje stosowne kroki w celu wykorzystania jej potencjału do dynamizacji osiąganych wyników finansowych Spółki i całej Grupy Kapitałowej, w tym wzrostu osiąganych przychodów oraz zwiększenia rentowności. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość powyższych umów oraz ze względu na fakt, iż mogą mieć one znaczący wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Grupy Kapitałowej Emitenta.

Inne komunikaty