Notowania

PRT Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR), niniejszym informuje, iż w dniu 24 maja 2019 roku otrzymał informację, że Spółka PROTEKTOR S.A. została wybrana do realizacji zamówienia nr 13/2019/PN/M, którego przedmiotem jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”).
Wartość oferty na realizację podstawowego zakresu zamówienia wynosi: 688 500 zł netto, tj. 846 855 zł brutto. Ostateczny termin realizacji zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz SIWZ to 23.08.2019 r. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 1) w wysokości 10% wartości brutto Umowy, gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY; 2) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, gdy WYKONAWCA odstąpi od wykonania przedmiotowej Umowy z przyczyn od niego zależnych; 3) 0,2% wartości brutto dostawy z wadami za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu egzemplarza przedmiotu Umowy wolnego od wad w miejsce wadliwego egzemplarza przedmiotu Umowy; 4) 0,2% wartości brutto dostawy niezrealizowanej w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Niezależnie od kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu. O podpisaniu umowy Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie. Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR). W ocenie Zarządu może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Emitenta i wpłynie na wynik finansowy spółki. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty