Notowania

COLUMBUS: strona spółki
25.05.2019, 12:14

CLC Zawiązanie spółki akcyjnej Columbus Elite S.A.

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 24 maja 2019 roku wraz z dwoma osobami fizycznymi aktem notarialnym Repertorium A numer 3705/2019 zawiązali jako założyciele spółkę akcyjną. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą Columbus Elite Spółka Akcyjna. Siedzibą wskazanej Spółki jest Kraków. Spółka prowadzić będzie działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Przedmiotem działalności Spółki Columbus Elite Spółka Akcyjna jest pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; reklama; pozostałe pośrednictwo pieniężne oraz pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet).
Kapitał zakładowy Spółki Columbus Elite Spółka Akcyjna wynosi 100.000,- zł (słownie złotych: sto tysięcy) i dzieli się na 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym: 1) 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, imiennych, zwykłych, o numerach od 00.001 do 50.000; 2) 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, imiennych, zwykłych, o numerach od 00.001 do 50.000. Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty wkładami pieniężnymi, przy czym wkłady pieniężne zostaną wniesione w całości przed wpisem Spółki do rejestru. Columbus Energy Spółka Akcyjna objęła w kapitale zakładowym Columbus Elite S.A. 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, imiennych, zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, a zatem o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł. Akcje serii A zostały objęte przez akcjonariusza w zamian za wkład pieniężny. Jedna osoba fizyczna objęła w kapitale zakładowym 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii B, imiennych, zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, a zatem o łącznej wartości nominalnej 25.000 zł. Akcje serii B zostały objęte przez akcjonariusza w zamian za wkład pieniężny. Druga osoba fizyczna objęła w kapitale zakładowym 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii B, imiennych, zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, a zatem o łącznej wartości nominalnej 25.000 zł. Akcje serii B zostały objęte przez akcjonariusza w zamian za wkład pieniężny. Columbus Energy S.A. podpisała też w dniu 24 maja 2019 roku z Columbus Elite S.A. umowę agencyjną, na podstawie której Columbus Energy S.A. zleca Columbus Elite S.A. czynności pośrednictwa w zakresie oferowania produktów i usług Columbus Energy S.A., w tym w szczególności przeprowadzanie audytów energetycznych nieruchomości klientów, pozyskiwanie podstawowych informacji technicznych i dotyczących zużycia energii elektrycznej według standardów Columbus Energy S.A. Columbus Energy S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż działalność Columbus Elite Spółka Akcyjna będzie miała wpływ na realizowane wyniki finansowe Columbus Energy S.A. oraz Grupy Kapitałowej.

Inne komunikaty