Notowania

Voxel SA: strona spółki
28.05.2019, 18:04

VOX Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2019 roku o godz. 12:00 w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta dokonane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty