Notowania

Voxel SA: strona spółki
28.05.2019, 18:16

VOX Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku o godz. 12:00 w Katowicach przy ul. Ceglanej 35.
Treść projektów uchwał oraz dokumenty stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty