Notowania

AFC Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AKCEPT Finance S.A. na dzień 28.06.2019 roku, na godzinę 9.00.

Zarząd AKCEPT Finance Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AKCEPT Finance S.A. na dzień 28 czerwca 2019 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Spółki w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 29.
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa i formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, a także informacje o liczbie i rodzaju akcji oraz przysługującym z nich prawie głosu w dniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia – stosownie do treści art. 402 [3] § 1 pkt. 2) ksh. Podstawa Prawna ESPI: Art. 402 [1] oraz art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych

Załączniki

Inne komunikaty