Notowania

ELZAB: strona spółki
31.05.2019, 17:09

ELZ Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A.

Zarząd Spółki ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.
Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2018. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2018, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego porycia straty za rok obrotowy 2018 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2018. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 11.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2018 roku. 14.Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonaruszy umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia.

Załączniki

Inne komunikaty