Notowania

MGC Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402'1 i 402'2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2019 roku na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu siedziby spółki pod adresem ul. Krakowska 119, 34-322 Gilowice, pow. Żywiecki.
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Powołanie komisji skrutacyjnej i wybór jej członków. 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, obejmującego ocenę sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. za 2018 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. za 2018 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2018 rok. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, w związku ze złożeniem przez Zarząd wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w formie sanacji spółki pod firma MED-GALICJA S.A. W Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119 w przypadku nie przychylenia się do Wniosku ogłoszenie upadłości w/w spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki zależnej GALIO Innovation Sp. z o.o. z siedzibą w Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119, pow. Żywiecki, KRS 0000630432, NIP 553-25-27-325.. 17. Podjęcie uchwały o sprzedaży spółki GALIO Innovation Sp. z o.o. Z siedzibą w Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119, pow. Żywiecki, KRS 0000630432, NIP 553-25-27-325. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. Podstawa prawna: §4 ust. 2. pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki

Inne komunikaty