Notowania

IDH: strona spółki
5.06.2019, 6:27

IDH Zawarcie umowy na dostawę maszyn i urządzeń

Zarząd IDH DEVELOPMENT S.A. "Spółka", informuje, że w dniu 4 czerwca 2019 r. zawarł umowę na dostawę i montaż maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej do zakładu produkcyjnego.
Termin realizacji dostawy maszyn został określony na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Całkowita cena netto maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej to wartość 8.450.000,00 zł (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złoty). Gwarancja jakości została określona w umowie na 24 miesiące. Również w dniu 4 czerwca 2019 Spółka IDH DEVELOPMENT S.A. wpłaciła na konto zamawiającego zgodnie z powyższą umową zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 422.500,00 zł (czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset złoty 00/100), co stanowi 5% wartości umowy netto.

Inne komunikaty