Notowania

KPI Podpisanie umowy zarządzania należnościami z podmiotem z branży pożyczkowej

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 04 czerwca 2019 r. Emitent podpisał umowę ramową z dnia 27 maja 2019 r. na świadczenie usług zarządzania należnościami z podmiotem z branży usług pożyczkowych. W ramach ww umowy Emitent będzie otrzymywał cyklicznie, co tydzień do obsługi 150-300 szt. wierzytelności o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na okres 30 - 60 dni, zależnie od kampanii. Na dzień publikacji raportu Spółka otrzymała pierwszy pakiet do obsługi o wartości 390 000 zł (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Umowa została zawarta na czas nieokreślony z 3-miesiecznym okresem wypowiedzenia. Szczegółowe warunki umowy są standardowe w ramach prowadzonej przez Kancelarię Prawną – Inkaso WEC S.A. działalności.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji ze względu na znaczną z perspektywy Spółki wartość umowy. Wraz z podpisaniem przedmiotowej umowy Emitent spodziewa się kontynuacji współpracy oraz ogólnego wzrostu przychodów, co dodatkowo może wpłynąć na wycenę instrumentów finansowych Emitenta.

Inne komunikaty