Notowania

DOMDEV: strona spółki
5.06.2019, 14:21

DOM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 30 maja 2019 r.

Zgodnie z art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2019, poz. 623), Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development Spółka Akcyjna, które odbyło się w dniu 30 maja 2019 roku.
Akcjonariusz: SCOP POLAND S.À R.L. jako następca prawny DOM DEVELOPMENT B.V. Z SIEDZIBĄ W ROTTERDAMIE Liczba posiadanych akcji na WZA: 14.155.941 (słownie: czternaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 14.155.941 (słownie: czternaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 67,91 % Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 56,47 % Akcjonariusz: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander Liczba posiadanych akcji na WZA: 1.594.000 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 1.594.000 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 7,65 % Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 6,36 % Akcjonariusz: Jarosław Szanajca Liczba posiadanych akcji na WZA: 1.454.050 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt) Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 1.454.050 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt) Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 6,98 % Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 5,80 % Akcjonariusz: Grzegorz Kiełpsz Liczba posiadanych akcji na WZA: 1.080.750 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt) Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 1.080.750 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt) Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 5,18 % Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 4,31 %

Inne komunikaty