Notowania

FHDOM: strona spółki
7.06.2019, 13:35

FHD OGŁOSZENIE O ZMIANIE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2019 ROKU

Zarząd Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), w związku z otrzymaniem w dniu 5 czerwca 2019 roku od Total Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej 1/20 część kapitału zakładowego Spółki, żądania o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku, uchwały powołującej nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, w związku ze złożeniem w dniu 4 czerwca 2019 r. rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Piotra Wieczorka, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającej na dodaniu punktu, który oznacza się jako punkt „10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej”.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż: a) dotychczasowy punkt 10 „Podjęcie uchwały nr 13 w sprawie zmiany Statutu Spółki” otrzymuje numer 11, b) dotychczasowy punkt 11 „Podjęcie uchwały nr 14 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki” otrzymuje numer 12, c) dotychczasowy punkt 12 „Wolne wnioski” otrzymuje numer 13, d) dotychczasowy punkt 13 „Zamknięcie obrad” otrzymuje numer 14. W związku z powyższym zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia brzmi następująco: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie. 5. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 6. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie. 7. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 8. Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie pokrycia straty Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za 2018 rok. 9. Podjęcie uchwał o numerach od 7 do 12 w sprawie udzielenia członkom organów Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2018 r. 10. Podjęcie uchwały nr 13 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały nr 14 w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały nr 15 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. Proponowana treść uchwały nr 13 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej jest następująca: Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Funduszu Hipotecznego Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie „§ 1 1. W dniu 4 czerwca 2019 r. Spółka pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otrzymała rezygnację p. Piotra Wieczorka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 2. Niniejszym, na podstawie § 9 ust. 7 Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje ____________________________, PESEL _____________________, na Członka Rady Nadzorczej. 3. Zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata. § 2 Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” W załączeniu projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniające zmianę w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść dodanej uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Załączniki

Inne komunikaty