Trwa ładowanie...
bEgJUBBx

Notowania

CAM Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2019 w sprawie zwołania na dzień 26 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [ZWZ] oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2019 w sprawie żądania Akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, Zarząd Cambridge Chocolate Technologies S.A. [Spółka, Emitent] wyjaśnia, że chociaż obowiązujące przepisy prawa obligują Emitenta do działań objętych treścią niniejszego komunikatu, to należy wyraźnie zaznaczyć, że w ocenie Spółki złożony wniosek o powołanie rewidenta do spraw szczególnych nie znajduje merytorycznego uzasadnienia, a działania wnioskodawcy są przykładem instrumentalnego wykorzystania instytucji rewidenta do spraw szczególnych, narażając spółkę na poważne konsekwencje prawne, finansowe i korporacyjne.
Szczegółowe wyjaśnienia oraz komentarze nt. zagadnień wskazanych w złożonym wniosku Spółka przekaże do publicznej wiadomości w pisemnej opinii, o której mowa w art. 84 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej […]. Niemniej w wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych [KSH] działając zgodnie z art. 401 § 2 KSH Emitent dokonał zmiany pierwotnie ogłoszonego porządku obrad ZWZ w ten sposób, że po punkcie 4 pierwotnego porządku obrad ZWZ dodano oznaczone kolejnymi numerami następujące punkty tj.: - Dyskusja na temat postępów w zakresie pozyskiwania przez Spółkę ochrony patentowej na technologie służące do produkcji towarów wprowadzanych na rynek przez Spółkę (m.in. Esthechoc, ReChoc, EpiChoc, Echoc, oraz Mito-Choc). - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących sytuacji finansowej Spółki oraz posiadanej przez nią własności intelektualnej. - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących badań klinicznych potwierdzających określone cechy produktów oraz technologii wykorzystywanych przez Spółkę. Ponadto po punkcie 11 pierwotnego porządku obrad ZWZ dodano oznaczone kolejnymi numerami następujące punkty tj.: - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Wobec powyższego poniżej Spółka przekazuje uzupełniony porządek obrad ZWZ: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Dyskusja na temat postępów w zakresie pozyskiwania przez Spółkę ochrony patentowej na technologie służące do produkcji towarów wprowadzanych na rynek przez Spółkę (m.in. Esthechoc, ReChoc, EpiChoc, Echoc, oraz Mito-Choc). 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących sytuacji finansowej Spółki oraz posiadanej przez nią własności intelektualnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących badań klinicznych potwierdzających określone cechy produktów oraz technologii wykorzystywanych przez Spółkę. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies w roku obrotowym 2018. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies za rok obrotowy 2018. 12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2018. 13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018. 14. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgłoszone przez Akcjonariusza projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty

bEgJUBCf