Notowania

HERKULES: strona spółki
12.06.2019, 16:25

HRS Uchwały podjęte oraz uchwały niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 12 czerwca 2019 roku

Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 r. zgodnie z ogłoszonym zwołaniem, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Herkules S.A.
Zarząd Emitenta informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło 20 uchwał, których treść jest załączona do niniejszego raportu. Zarząd Emitenta informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie poddając pod głosowanie nie podjęło 5 uchwał, których treść jest załączona do niniejszego raportu. Do żadnej z uchwał nie został wniesiony sprzeciw. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty