Notowania

POLWAX: strona spółki
12.06.2019, 16:43

PWX Przelanie na rachunek komornika kwoty zabezpieczenia roszczenia na rzecz Orlen Projekt S.A.

W związku z toczącym się postępowaniem sądowym i zabezpieczającym, o którym Polwax S.A. („Spółka”) informowała dnia 3.06.2019 roku (raport bieżący nr 39/2019), Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie o zajęciu rachunków bankowych wobec czego na rachunek komornika została przekazana kwota 6.701.217 zł, która w całości zabezpiecza roszczenia Orlen Projekt S.A. Przekazanie tej kwoty w żaden sposób nie wpływa na bieżącą działalność Spółki. W związku z powyższym - ustanowione wcześniej zabezpieczenia na majątku ruchomym Spółki znajdującym się w zakładzie w Czechowicach-Dziedzicach zostaną zwolnione.
Zgodnie z wcześniejszym raportem bieżącym wydany nakaz zapłaty nie jest prawomocny, podlega zaskarżeniu w drodze zarzutów od nakazu zapłaty w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia Spółce odpisu nakazu wraz z pozwem i załącznikami. Spółka zaskarży wydany nakaz zapłaty w trybie zgodnym z przepisami prawa, gdyż kwestionuje roszczenie Orlen Projekt S.A. objęte przedmiotowym nakazem zapłaty co do zasady i wysokości. Pismo procesowe w tej sprawie jest już przygotowywane. Podstawa prawna szczegółowa: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Inne komunikaty