Notowania

TOW Zawarcie istotnej umowy z McDonald's Polska

Zarząd Tower Investments S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym spółka Tower Investments sp. z o.o., spółka zależna od Spółki, zawarła jako sprzedający („Sprzedający”) z McDonald’s Polska sp. z o.o. („Kupujący”) przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,1468ha oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę drogową o całkowitej powierzchni 0,2339ha, zlokalizowanych w Warszawie, przy ul. Radzymińskiej („Nieruchomość”), na której to Nieruchomości Kupujący planuje wybudować restaurację wraz z niezbędną infrastrukturą.
Wartość transakcji ustalona została na 3.860.000 zł (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Spółka uznała tę transakcję za informację poufną z uwagi na wpływ na przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej Tower Investments.

Inne komunikaty