Notowania

ERGIS: strona spółki
12.06.2019, 17:14

EGS Wybór biegłego rewidenta

Zarząd ERGIS S.A.(„Spółka, Emitent”), informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 roku, Rada Nadzorcza Spółki – organ uprawniony na podstawie art. 20 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki – na mocy uchwały nr 338/V/2019, zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu, dokonała wyboru firmy audytorskiej Roedl Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Roedl Audit Sp. z o.o.), do ustawowego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz upoważniła Zarząd do zawarcia umowy z firmą audytorską na:
1. przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r.; 2. przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r.; 3. ustawowe badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019; 4. ustawowe badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019; 5. przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r.; 6. przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r.; 7. ustawowe badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020; 8. ustawowe badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Roedl Audit Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 26203. Przegląd półrocznych sprawozdań i ustawowe badanie rocznych sprawozdań ERGIS S.A. i Grupy ERGIS za lata 2017 i 2018 prowadziła firma Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Inne komunikaty