Notowania

PHN: strona spółki
12.06.2019, 17:32

PHN Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 11 czerwca 2019 r. postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego zarejestrowania w dniu 4 czerwca 2019 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 14.204 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
Po zarejestrowaniu podwyższenia wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 46.828.876,00 zł i dzieli się na 46.828.876 akcji, co daje łączną liczbę 46.828.876 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje Serii C nabywane są w wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B Spółki zaoferowanych nieodpłatnie tym pracownikom spółek Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo oraz Dalmor, którym stosownie do przepisów art. 36 i n. Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dn. 31 sierpnia 1996 r. przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów danej spółki. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Inne komunikaty