Notowania

CNT: strona spółki
12.06.2019, 18:06

CNT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ CNT S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku.

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”) przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku („ZWZ”) z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na ZWZ i w kapitale zakładowym Spółki.
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 czerwca 2019 roku reprezentowanych było łącznie 6 369 234 akcji (z ogólnej liczby 9.090.000 akcji w Spółce), stanowiących 70,07% kapitału zakładowego i dających łącznie 6 369 234 głosów na tym ZWZ. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ: 1. FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych posiadał 4 613 807 akcji i tyle samo głosów na ZWZ, co stanowiło 72,44% głosów na ZWZ oraz stanowi 50,76% udziału w kapitale zakładowym Spółki; 2. Multico sp. z o.o. posiadała 614.890 akcji i tyle samo głosów na ZWZ, co stanowiło 9,65% głosów na ZWZ oraz stanowi 6,76% udziału w kapitale zakładowym Spółki; 3. Energopol-Warszawa S.A. posiadała 464.519 akcji i tyle samo głosów na ZWZ, co stanowiło 7,29% głosów na ZWZ oraz stanowi 5,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki; 4. Pan Zbigniew Jakubas posiadał 442.490 akcji i tyle samo głosów na ZWZ, co stanowiło 6,95% głosów na ZWZ oraz stanowi 4,87% udziału w kapitale zakładowym Spółki; Podstawa prawna: art. 70 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 623).

Inne komunikaty