Notowania

AGORA: strona spółki
12.06.2019, 18:27

AGO Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12 czerwca 2019 r.

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) Spółki, które odbyło się 12 czerwca 2019 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Czerskiej 8/10 w Warszawie.
"Uchwała nr 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera Pana Bartosza Romanowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 082 778 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0. "Uchwała nr 2 Na podstawie § 10 ust. 2.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 082 778 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0. "Uchwała nr 3 Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Jarosława Wójcika.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 080 606 ważnych głosów z 28 954 206 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 080 606 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 080 606 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0. "Uchwała nr 4 Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Bartłomieja Marcinka.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 079 836 ważnych głosów z 28 953 436 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 079 836 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 079 836 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0. "Uchwała nr 5 Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniając przedstawiony przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wynik oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 977 524 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254. "Uchwała nr 6 Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne oraz inne jednostki podporządkowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2018.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 977 524 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254. "Uchwała nr 7 1. Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: (i) przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 15 169 055,95 zł (słownie: piętnaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 95/100 groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, (ii) użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 8 121 359,55 (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 55/100 groszy), na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. 2. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 23 290 415,50 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych 50/100) co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki wynosi 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy). 3. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 12 lipca 2019 roku. 4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 1 sierpnia 2019 roku.“ W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 082 748 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 30. "Uchwała nr 8 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 977 524 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254. "Uchwała nr 9 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Doboszowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 152 799 ważnych głosów z 27 026 399 akcji co stanowi 58,02% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 152 799 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 047 545 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254. "Uchwała nr 10 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Formeli z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 977 524 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254. "Uchwała nr 11 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 199 788 ważnych głosów z 28 073 388 akcji co stanowi 60,27% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 199 788 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 094 534 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254. "Uchwała nr 12 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 977 524 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254. "Uchwała nr 13 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 977 524 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254. "Uchwała nr 14 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Hojce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 079 878 ważnych głosów z 28 953 478 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 079 878 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 974 624 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254. "Uchwała nr 15 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Jagiełło z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 995 637 ważnych głosów z 27 869 237 akcji co stanowi 59,83% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 995 637 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 890 383 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254. "Uchwała nr 16 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kani z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 977 524 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254. "Uchwała nr 17 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Annie Kryńskiej - Godlewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 977 524 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254. "Uchwała nr 18 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Agnieszce Sadowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018, w roku obrotowym 2018.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 977 554 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 224. "Uchwała nr 19 Stosownie do treści § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia na 6 osób.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 082 748 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 30. "Uchwała nr 20 Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Dariusza Formelę do Rady Nadzorczej Agory S.A. na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 477 421 głosów, przeciw uchwale oddano 991 896 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1 613 461. "Uchwała nr 21 Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Tomasza Sielickiego do Rady Nadzorczej Agory S.A. na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 547 442 głosów, przeciw uchwale oddano 991 896 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 3 543 440. "Uchwała nr 22 Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Andrzeja Szlęzaka do Rady Nadzorczej Agory S.A. na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 547 442 głosów, przeciw uchwale oddano 991 896 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 3 543 440. "Uchwała nr 23 Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Wandę Rapaczynski do Rady Nadzorczej Agory S.A. na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 477 421 głosów, przeciw uchwale oddano 991 896 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1 613 461. "Uchwała nr 24 Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Macieja Wiśniewskiego do Rady Nadzorczej Agory S.A. na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 477 421 głosów, przeciw uchwale oddano 991 896 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1 613 461. "Uchwała nr 25 Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Tomasza Karusewicza do Rady Nadzorczej Agory S.A. na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 477 421 głosów, przeciw uchwale oddano 991 896 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1 613 461. "Uchwała nr 26 Stosownie do § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Andrzeja Szlęzaka jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agory S.A.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 477 421 głosów, przeciw uchwale oddano 991 896 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1 613 461. "Uchwała nr 27 Stosownie do postanowień § 15 ust 2 lit. b) Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia: 1) poczynając od 1 lipca 2019 roku ustalić miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości: a) 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej, b) 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej. 2) członkom Rady Nadzorczej przysługuje od Spółki zwrot kosztów dojazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej, 3) z dniem 30 czerwca 2019 roku traci moc uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 40 515 607 głosów, przeciw uchwale oddano 1 087 141 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 4 480 030.

Inne komunikaty