Notowania

IALBGR: strona spółki
12.06.2019, 18:49

IAG RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego


Zarząd Satis Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku nie załączył do raportu rocznego za 2018 rok załącznika zawierającego ocenę Rady Nadzorczej Emitenta dotyczącą zgodności jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym, oraz stosownych oświadczeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta wynikających z § 70 pkt. 1 ust. 6, 7, 8 oraz § 71 pkt. 1 ust. 6, 7, 8  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ((Dz. U. z 2018 r. poz. 757)), a także stanowiska Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej Emitenta odnoszącego się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania z zastrzeżenia.

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2019 roku, nie uległy zmianie.

W związku z powyższym Spółka przekazuje stosowne oświadczenia jako załącznik do niniejszego raportu oraz przekaże ponownie uzupełniony skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2018 rok wraz ze wszystkimi załącznikami.

Załączniki

Inne komunikaty