Notowania

NOVITA: strona spółki
12.06.2019, 18:55

NVT Odwołanie i powołanie osób nadzorujących

Zarząd "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w ramach porządku obrad obejmującego odwołanie członków Rady Nadzorczej podjęło uchwałę o odwołaniu Pana Eyal Maor, Pana Uriel Mansoor, Pana Ohad Tzkhori, Pana Elazar Benjamin oraz Pana Janusza Piczaka z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Uchwała o odwołaniu ww. osób ze składu Rady Nadzorczej wchodzi w życie 31 sierpnia 2019 roku.
Zarząd Spółki, informuje, iż w dniu 12 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w ramach porządku obrad obejmującego wybór członków Rady Nadzorczej podjęło uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję rozpoczynającą się 1 września 2019 roku następujące osoby: Pana Eyal Maor, Pana Uriel Mansoor, Pana Ohad Tzkhori, Pana Elazar Benjamin oraz Pana Janusza Piczaka. Uchwała o powołaniu ww. osób w skład Rady Nadzorczej wchodzi w życie 1 września 2019 roku. Informacje dotyczące poszczególnych osób powołanych do składu Rady Nadzorczej wymagane zgodnie z § 10 pkt 4 - 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r.) – „Rozporządzenie”, zawarte są w informacji załączonej do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia.

Załączniki

Inne komunikaty