Notowania

ARCHICOM: strona spółki
12.06.2019, 20:00

ARH Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji serii M4/2019

Zarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2018 z dnia 04.07.2018 r. informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 r. została podjęta uchwała w sprawie emisji – w ramach Programu Emisji Obligacji – odsetkowych obligacji na okaziciela serii M4/2019 o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda, w maksymalnej liczbie 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) sztuk (dalej jako „Obligacje”). Maksymalna wartość nominalna emisji Obligacji wynosi 60.000.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych).
Emisja Obligacji odbywać się będzie na warunkach określonych przez Zarząd Spółki. Szczegółowe informacje dotyczące emisji Obligacji: 1) cel emisji Obligacji: Cel emisji Obligacji nie został określony. 2) rodzaj emitowanych Obligacji: Obligacje serii M4/2019 będą papierami wartościowymi na okaziciela, niemającymi postaci dokumentu. 3) wielkość emisji Obligacji: 60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych). 4) wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji: Wartość Nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) oraz równa jest Cenie Emisyjnej. 5) warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji: Ostateczny termin wykupu Obligacji został ustalony na 14 czerwca 2023 r. Oprocentowanie Obligacji będzie ustalone według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów 3 – miesięcznych (WIBOR 3M), powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 3,30 % w skali roku. Okres Odsetkowy wynosi 3 miesiące. 6) zabezpieczenie Obligacji: Obligacje nie są zabezpieczone. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ASO).

Inne komunikaty