Notowania

CDRL: strona spółki
13.06.2019, 8:54

CDL Nabycie akcji własnych

Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Emitent" "Spółka"), niniejszym informuje, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 12 listopada 2018 roku (raport bieżący nr 8/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku), dom maklerski, działając na rachunek Emitenta:
- w dniu 4 czerwca 2019 roku nabył 116 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 23,49 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2 724,80 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00192 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00128% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, - w dniu 5 czerwca 2019 roku nabył 1 akcję własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,00 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 24,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00002 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00001 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, - w dniu 6 czerwca 2019 roku nabył 28 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 24,00 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 672,00 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00046 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00031 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji zawartych w okresie od 4 czerwca do 12 czerwca 2019r wynosi 145 akcji, które stanowią 0,00239 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,00160 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu wszystkich zawartych transakcji w okresie od 23 kwietnia do 12 czerwca 2019r wynosi 5716 akcji, które stanowią 0.09441 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0.06310 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach od 24 maja do 12 czerwca 2019 roku. Podstawa prawna raportu: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. 2 973 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Załączniki

Inne komunikaty