Notowania

GRMEDIA: strona spółki
13.06.2019, 11:27

GME Zawiadomienie akcjonariusza o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 12.06.2019 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 w zw. z art. 69a ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych "Ustawa o Ofercie" od KCI S.A. "Akcjonariusza", iż w dniu 30 maja 2019r. Akcjonariusz zawarł umowę zastawu rejestrowego na 34.160 akcjach zdematerializowanych na okaziciela Emitenta.
Zawiadomienie w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty