Notowania

PKNORLEN: strona spółki
13.06.2019, 11:31

PKN Wniosek akcjonariusza, Skarbu Państwa dotyczący ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 14 czerwca 2019 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 roku wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa złożony na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w którym akcjonariusz przedstawił projekt uchwały dotyczącej następującego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2019 r.:
„Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.” Mając na względzie zgłoszony wniosek, Zarząd Spółki przedstawia proponowaną przez akcjonariusza zmianę Statutu Spółki: Dotychczasowy § 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1 W skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do dziesięciu członków, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.” Zgłoszony przez Akcjonariusza wniosek wraz z projektem uchwały i uzasadnieniem są załączone do niniejszego raportu bieżącego. Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orlen.pl, zakładka relacje inwestorskie/walne zgromadzenie. Patrz także: raport bieżący nr 14/2019 z 14 maja 2019 roku, raport bieżący nr 16/2019 z 20 maja 2019 roku, raport bieżący nr 17/2019 z 22 maja 2019 roku, raport bieżący nr 18/2019 z 24 maja 2019 roku, raport bieżący nr 19/2019 z 27 maja 2019 roku, raport bieżący nr 22/2019 z 7 czerwca 2019 roku,.

Załączniki

Inne komunikaty