Notowania

XTPL: strona spółki
13.06.2019, 11:32

XTP decyzja dotycząca emisji nowych akcji

Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że wobec otrzymania od grupy inwestorów zagranicznych wstępnej deklaracji zainteresowania dotyczącej objęcia akcji Emitenta, jak również mając na uwadze dalsze plany rozwojowe Spółki w zakresie komercjalizacji rozwijanej technologii, podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do wyemitowania nowych akcji i podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego.
Zarząd Emitenta planuje następujące działania: 1) Pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w pkt. 2 poniżej, podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki (w granicach kapitału docelowego) poprzez emisję od 55 000 (słownie: pięćdziesięciu pięciu tysięcy) do 65 000 (słownie: sześćdziesięciu pięciu tysięcy) akcji („Akcje”) o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 2) Pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta prawa poboru Akcji w całości, w związku z czym Zarząd zamierza zwrócić się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na podstawie art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §10 ust. 8 statutu Emitenta; 3) Zaoferować objęcie Akcji inwestorom znanym Emitentowi przed dniem publikacji tego raportu. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych nie więcej niż 149 osobom, a w związku z tak przeprowadzaną ofertą Akcji nie zostanie sporządzony prospekt emisyjny ani memorandum informacyjne; 4) Ustalić cenę emisyjną Akcji w oparciu o VWAP (średnia cena ważona wolumenem obrotu) obliczoną za ostatni miesiąc notowań akcji Spółki według stanu na dzień poprzedzający dzień publikacji tego raportu i pomniejszonego o 7% dyskonta i po zaokrągleniu w dół do pełnych złotych, co oznacza, że cena emisyjna jednej Akcji wynosić będzie 130 zł; 5) Przeznaczyć środki pozyskane z emisji Akcji m.in. na finansowanie prac związanych z komercjalizacją technologii na rynkach Azji Południowo-Wschodniej oraz dalszy rozwój chmury patentowej. Zarząd planuje zakończyć emisję Akcji w ciągu miesiąca od dnia tego raportu. O podjęciu uchwały o emisji Akcji przez Zarząd Emitenta oraz o zakończeniu subskrypcji Akcji Zarząd Emitenta poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

Inne komunikaty