Notowania

PKPCARGO: strona spółki
13.06.2019, 12:08

PKP Rekomendacja Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru firmy audytorskiej

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) informuje, iż Komitet Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie wydania rekomendacji dotyczącej wyboru firmy audytorskiej.
Rekomendacja zostanie przedstawiona ZWZ i dotyczy sprawy objętej punktem nr 19 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r. - podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej. Przedmiotowa rekomendacja stanowi załącznik do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty