Notowania

RAFAKO: strona spółki
14.06.2019, 17:50

RFK Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 14 czerwca 2019 roku.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”), w załączeniu przekazuje treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A w dniu 14 czerwca 2019 roku („ZWZ”).
Jednocześnie Emitent informuje, że: 1) ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad; 2) nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad ZWZ; 3) wszystkie uchwały, które zostały poddane pod głosowanie zostały przyjęte przez ZWZ. W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania ZWZ Emitent informuje, że sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy 2018, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 8 przyjętego porządku obrad, zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2019 roku, a ponadto są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem https://www.rafako.com.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe. Z kolei sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 8 przyjętego porządku obrad, jest dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://www.rafako.com.pl/relacje-inwestorskie/relacje-inwestorskie/wza.

Załączniki

Inne komunikaty