Notowania

RAFAKO: strona spółki
14.06.2019, 17:52

RFK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ RAFAKO S.A. w dniu 14 czerwca 2019 roku.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2019 roku, obecnymi akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, byli:
1. Spółka Multaros Trading Company Limited, której przysługiwało 34.800.001 głosów, co stanowiło 47,60% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 27,31% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, 2. Spółka PBG S.A., której przysługiwało 7.665.999 głosów, co stanowiło 10,48% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 6,02% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 3. Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, reprezentowany przez PFR TFI S.A., któremu przysługiwało 12.615.769 głosów, co stanowiło 17,25% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 9,90% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 4. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, któremu przysługiwało 12.091.000 głosów, co stanowiło 16,54% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 9,49% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, 5. GOVERNMENT OF NORWAY, któremu przysługiwało 5.941.635 głosów, co stanowiło 8,13% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 4,66% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zarząd Spółki wskazuje jednocześnie, że następujący akcjonariusze Emitenta: PBG S.A., Multaros Trading Company Limited oraz Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych reprezentowany przez PFR TFI S.A., są stronami porozumienia z dnia 24 października 2017 roku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 6) Ustawy o Ofercie Publicznej („Porozumienie”), dysponując w związku z tym łącznie 55.081.769 akcjami, dającymi prawo do 55.081.769 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2019 roku, stanowiących ok. 75,33% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 43,22% ogólnej liczby głosów w Spółce. Emitent informował o zawarciu Porozumienia, przekazując zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki otrzymanych od stron Porozumienia, w dniu 30 października 2017 roku raportem bieżącym nr 37/2017 oraz w dniu 31 października 2017 roku raportem bieżącym nr 39/2017.

Inne komunikaty