Notowania

LUBAWA: strona spółki
14.06.2019, 18:09

LBW Wpływ pozwu w związku z odstąpieniem od umowy przez zamawiającego

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r., 3/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r., 4/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. oraz 6/2019 z dnia 7 marca 2019 r., Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 r. otrzymał odpis pozwu złożonego przez Skarb Państwa (Powód), reprezentowany przez Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie (Zamawiający), zastępowany przez Prokuratorię Generalną RP, skierowany solidarnie przeciwko Emitentowi oraz podmiotowi trzeciemu, z którym w konsorcjum realizowana była Umowa (Konsorcjant, razem dalej Pozwani). Przedmiotowy pozew związany jest ze złożeniem przez Zmawiającego odstąpień od umowy dostawy nr 187/FIN/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. (Umowa) realizowanej we współpracy z Konsorcjantem (o których Emitent informował w raportach nr 1/2019, 3/2019, 4/2019 oraz 6/2019).
Powód wnosi o zasądzenie solidarnie od Pozwanych kwoty 6.924.424,86 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych (w tym: 6.329.456,00 tytułem zwrotu wynagrodzenia uiszczonego na rzecz Pozwanych oraz 594.968,86 zł tytułem kary umownej). Emitent w dalszym ciągu stoi na stanowisku, że złożone oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy nr 187/FIN/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. są bezskuteczne, a co za tym idzie przedmiotowe powództwo oceniane jest jako bezzasadne. Zarząd LUBAWA S.A. podejmie odpowiednie działania prawne celem ochrony uzasadnionego interesu Spółki. Emitent nie wyklucza jednak ugodowego zakończenia postępowania. Powyższa informacja stanowi aktualizację informacji spełniającej przesłanki art. 7 ust. 1 MAR. ze względu na potencjalny istotny jej wpływ na wyniki finansowe Emitenta. W razie rozstrzygnięcia powyższego sporu Emitent poinformuje o nim odrębnym raportem bieżącym.

Inne komunikaty