Notowania

BGZBNPP: strona spółki
14.06.2019, 18:39

BNP Uchwała Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) w uzupełnieniu do raportów bieżących nr 2/2019 z 28 stycznia 2019 r. oraz nr 14/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Bank umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej („ZORG”) na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Nabywca”) w zamian za cenę sprzedaży w wysokości 45 mln zł oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu (Facility Letter Agreement) pomiędzy Bankiem, jako kredytobiorcą oraz BNP PARIBAS SA z siedzibą w Paryżu, jako kredytodawcą, na mocy której kredytodawca udzieli Bankowi kredytu do maksymalnej kwoty 500 mln EUR z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności faktoringowej prowadzonej przez Bank, na warunkach zgodnych z Uchwałami Zarządu Banku, o których Bank informował w raporcie bieżącym nr 14/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Banku pozytywnie zaopiniowała przedłożony Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Bank umowy sprzedaży oraz na zbycie i przeniesienie ZORG (wraz z przejmowanymi zobowiązaniami) na Nabywcę oraz podjęcie przez Bank wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z realizacją powyższego lub wymaganych bądź niezbędnych w celu realizacji powyższego. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-07-10
BNP Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wygaśnięcia decyzji dotyczącej utrzymywania przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego
69,00
0,00
2019-06-28
BNP Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o.
63,80
+1,88
2019-06-28
BNP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.
63,80
+1,88
2019-06-27
BNP Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.
61,60
+3,57
2019-06-27
BNP Zmiana w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
61,60
+0,97
2019-06-17
BNP Zawarcie Umowy Kredytowej
54,00
+2,22
2019-06-14
BNP Uzupełnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
53,40
+1,12
2019-06-14
BNP Uchwała Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
53,40
+1,12
2019-06-10
BNP Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za pierwszy kwartał 2019 r. na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym
52,40
+0,76
2019-06-05
BNP Uchwała Zarządu w sprawie sprzedaży i przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
50,20
+3,59