Notowania

EFEKT: strona spółki
14.06.2019, 19:06

EFK otrzymanie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej

Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu dzisiejszym, to jest w dniu 14 czerwca 2019 roku Wiceprezes Zarządu Jadwiga Chachlowska złożyła w sekretariacie Prezesa Zarządu pismo od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Bogumiła Adamka, w którym stwierdza, że przekazuje protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie z dnia 13 czerwca 2019 roku, wraz z podjętymi uchwałami i załącznikami wymienionymi w protokole wraz z prośbą o niezwłoczne przekazanie komunikatu bieżącego o treści podjętych uchwał we właściwym trybie.
Załącznikiem do pisma jest protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 13 czerwca 2019 roku. Obecni na posiedzeniu Rady Nadzorczej byli następujący członkowie Rady Nadzorczej: Bogumił Adamek – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Mieczysław Kokosiński, Aleksander Skalbmierski, Stanisław Bisztyga. Protokolantem była Pani Jadwiga Chachlowska. Porządek posiedzenia obejmował: 1. Powołanie Zarządu Spółki na IX kadencję, w tym powołanie Prezesa Zarządu, powołanie pozostałych członków Zarządu Spółki. 2. Ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki. 3. Upoważnienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia umów z nowo powołanymi członkami Zarządu Spółki. Obrady odbyły się w obecności notariusza Pana Arnolda Walczewskiego. Przewodniczący poinformował, że zgodnie z przepisami KSH i Statutu Spółki, Rada Nadzorcza zobowiązana jest powołać członków Zarządu na IX kadencję rozpoczynającą swój bieg w 2019 roku, ponieważ z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok, wygasają mandaty wszystkich członków Zarządu sprawujących swoje funkcje w poprzedniej, pełnej pięcioletniej kadencji Zarządu, rozpoczętej w 2014 roku. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Bogumiła Adamka Rada Nadzorcza podjęła uchwałę z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie powołania na IX wspólną, pięcioletnią kadencję rozpoczynającą swój bieg w 2019 roku Prezesa Zarządu w osobie Pana Michała Kawczyńskiego. W uchwale stwierdzono, że wchodzi ona w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. za 2018 rok. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Bogumiła Adamka Rada Nadzorcza podjęła uchwałę z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie powołania na IX wspólną, pięcioletnią kadencję rozpoczynającą swój bieg w 2019 roku Wiceprezesa Zarządu w osobie Pana Tomasza Bujaka. W uchwale stwierdzono, że wchodzi ona w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. za 2018 rok. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Bogumiła Adamka Rada Nadzorcza podjęła uchwałę z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie powołania na IX wspólną, pięcioletnią kadencję rozpoczynającą swój bieg w 2019 roku Wiceprezesa Zarządu w osobie Pana Michała Hieronima Bartczaka. W uchwale stwierdzono, że wchodzi ona w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. za 2018 rok. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Bogumiła Adamka Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Zarządu i upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia umów z nowo powołanymi członkami Zarządu. Dla nowo powołanych członków zarządu miesięczne wynagrodzenie brutto w następującej wysokości: 1) dla Pana Michała Kawczyńskiego z tytułu pełnionej funkcji Prezesa Zarządu na 1/3 etatu, miesięczne wynagrodzenie w wysokości 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych brutto; 2) dla Pana Tomasza Bujaka z tytułu pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu na1/4 etatu, miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych brutto; 3) dla Pana Michała Hieronima Bartczaka z tyt. Pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu na1/4 etatu, miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych brutto. Rada Nadzorcza uchwałą upoważniła Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia umów o pracę lub innych umów w celu nawiązania stosunku pracy pomiędzy Spółką a nowo powołanymi członkami Zarządu. Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Spółki. Uchwała stwierdza, że wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od wejścia w życie uchwał powołujących członków Zarządu. Do przekazanego protokołu dołączono między innymi zgody na kandydowanie do składu zarządu Spółki Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie wraz z życiorysami. Stanowisko Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. W dniu 13 czerwca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 14/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku nie podjęło uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i wykorzystania funduszu motywacyjnego. Niepodjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółki, zgodnie z art. 369 § 4 k.s.h. oznacza nie wygaśnięcie mandatów Członków Zarządu Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A., których kadencja biegnie od 2014 roku. Sprawa zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok będzie procedowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 lipca br., zgodnie z raportem bieżącym nr 15/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku oraz ogłoszeniem w tej sprawie opublikowanym na stronie internetowej Spółki. Do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. działa w składzie: Prezes Zarządu Pan Jan Okoński, Wiceprezes Zarządu Pani Jadwiga Chachlowska, Członek Zarządu Pani Olga Lipińska-Długosz. W związku z niewejściem w życie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie powołania Członków Zarządu na nową kadencję nie są publikowane życiorysy osób wskazanych w przekazanym dzisiaj Spółce protokole. Zarząd informuje, że w godzinach popołudniowych miała miejsce próba wejścia do siedziby Zarządu Spółki w Krakowie, przy ul. Opolskiej 12 przez osoby podające się za nowych Członków Zarządu.

Inne komunikaty