Notowania

KANIA: strona spółki
14.06.2019, 20:50

KAN Zawarcie umowy z niezależnym doradcą finansowym

Zarząd spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania spółka akcyjna w restrukturyzacji („Spółka”) informuje, iż w dniu 14.06.2019 Spółka zawarła umowę z niezależnym doradcą finansowym („Doradca”) o świadczenie usług niezależnego doradcy finansowego („Umowa”).
Zawarcie Umowy podyktowane jest koniecznością wsparcia Spółki przez profesjonalny podmiot w procesie restrukturyzacji oraz w przygotowaniu układu, a także wiąże się z dążeniem Spółki do zaspokojenia wierzycieli w najwyższych możliwym stopniu. Doradca na mocy postanowień Umowy zobowiązany jest do przygotowywania niezależnych analiz, materiałów i modeli finansowych związanych z toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym. Ponadto, Doradca wspierać będzie Spółkę w koordynacji procesów restrukturyzacji m. in. poprzez udział w istotnych spotkaniach i negocjacjach z kluczowymi parterami biznesowymi. Umowa zawarta została na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W celu należytego i efektywnego wykonywania usług objętych Umową oraz koordynacji współpracy, pomiędzy stronami zostanie utworzony zespół projektowy.

Inne komunikaty