Notowania

FDG Wpis zmiany firmy, zmiany statutu i połączenia Emitenta do rejestru sądowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 6/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku i raportu bieżącego ESPI nr 7/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku, Zarząd No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 12 czerwca 2019 roku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego:
(1) połączenia Emitenta ze spółką zależną Emitenta, to jest Fat Dog Games sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (KRS 0000596810), poprzez przeniesienie całego majątku Fat Dog Games sp. z o.o. na Emitenta bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta; (2) zmiany statutu Emitenta polegającej na zmianie firmy (nazwy) Emitenta na nową w brzmieniu „No Gravity Games S.A.”; (3) zmiany statutu Emitenta polegającej na pozbawieniu 2 uprzywilejowanych akcjonariuszy (tj. Erne Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie i IQ Venture Capital S. á r. l. z siedzibą w Luksemburgu) prawa powoływania i odwoływania łącznie 3 członków Rady Nadzorczej Emitenta. Powyższe oznacza, że na dzień dzisiejszy: (4) Emitent jest stroną wszystkich praw i obowiązków przysługujących na dzień połączenia (tj. na dzień 12 czerwca 2019 r.) Fat Dog Games sp. z o.o. (a spółka zależna podlega rozwiązaniu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego); (5) Emitent działa pod nową firmą w brzmieniu „No Gravity Games S.A.”; (6) do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Emitenta uprawnione jest wyłącznie Walne Zgromadzenie Emitenta (z zastrzeżeniem możliwości kooptacji).

Inne komunikaty