Notowania

REGNON: strona spółki
15.06.2019, 1:21

REG Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania przeglądów i badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach 2019-2020.

Zarząd Regnon S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 roku, Rada Nadzorcza Spółki działając jako podmiot uprawniony na podstawie § 10 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądów i badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Regnon S.A. i Grupy Kapitałowej w latach 2019-2020. Wybranym biegłym rewidentem jest Primefields sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice. Primefields sp. z o.o. jest firmą audytorską uprawnioną do badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 46 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym [Dz. U. z 2017 r. poz. 1089], wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3503. Primefields sp. z o.o. nie prowadziła w latach ubiegłych przeglądów i badań sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej. Umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zostaną zawarte na okres niezbędny do wykonania wyżej wymienionych czynności.

Inne komunikaty