Notowania

PLAYWAY: strona spółki
16.06.2019, 23:29

PLW Korekta i uzupełnienie raportu rocznego za 2018 rok

Zarząd PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości dokumentację przekazaną wraz z raportem rocznym Spółki z dnia 26 kwietnia 2019 r., tj.:
1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, 2) oświadczenie Zarządu zawierające informację, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie), 3) oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego - w wersji uwzględniającej dokonaną w dniu 15 czerwca 2019 roku korektę. Jednocześnie Zarząd informuje, iż dokonane zmiany polegały na: 1) uzupełnieniu w Sprawozdaniu z działalności PlayWay S.A za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.: a) pkt 26 ww. Sprawozdania pn.: Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Spółka podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom w zakresie wynikającym z § 70 ust. 7 pkt 11 Rozporządzenia, tj. wskazano wysokość wyniku finansowego Spółki oraz poinformowano, że kapitał własny stanowił 93% sumy bilansowej, Spółka nie posiadała zobowiązań o charakterze dłużnym, a wartość środków pieniężnych w kwocie 37 485 tys. zł, które stanowiły 54% aktywów Spółki, prawie 8-krotnie przewyższała wartość zobowiązań Spółki; b) pkt. 17 ww. Sprawozdania pn.: Rynki zbytu w zakresie wynikającym z § 70 ust. 7 pkt 2 Rozporządzenia, tj. wskazano, że w roku 2018 istotnym klientem, dla którego przychód ze sprzedaży przekroczył 10% była spółka Valve Corporation (właściciel platformy Steam, na której Spółka sprzedaje swoje gry), a także że żaden z dostawców Spółki, który świadczył na jej rzecz usługi, nie osiągnął obrotu powyżej 10% wartości sprzedaży oraz że ze względu na model sprzedaży, Spółka nie jest w stanie ustalić podziału przychodów na sprzedaż krajową i zagraniczną; c) pkt 32 ww. Sprawozdania informacje nt. wynagrodzeń w zakresie wynikającym z § 70 ust. 7 pkt. 17 Rozporządzenia, tj. wskazano szczegółowe informacje na temat otrzymywanych przez członków organów wynagrodzeń i innych korzyści; d) w rozdziale III Sprawozdania – Oświadczenie o stosowaniu Ładu korporacyjnego oraz w oddzielnym oświadczeniu o stosowaniu Ładu korporacyjnego - informacje nt. składu osobowego i zmian, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów w zakresie wynikającym z § 70 ust. 6 pkt 5 lit. l Rozporządzenia; 2) dodaniu w oświadczeniu Zarządu w zakresie wynikającym z § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia informacji o tym, że Emitent spełnia przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji oraz że Emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę audytorską. Zarząd wyjaśnia, iż korektą dokonano jedynie powyżej opisanych zmian i uzupełnień, tym samym wszelkie inne informacje przekazane w raporcie podanym do publicznej wiadomości w dniu 26 kwietnia 2019 roku, w tym przede wszystkim treść sprawozdania finansowego za rok 2018 pozostają niezmienione i prawdziwe. Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia

Załączniki

Inne komunikaty