Notowania

BLIRT: strona spółki
18.06.2019, 18:00

BLR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 18.06.2019r.

Działając zgodnie z art.70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd BLIRT S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2019 r., na którym to Zgromadzeniu było wykonywanych 16 210 161 (82,83%) głosów z posiadanych akcji.
1. Marian Popinigis, któremu przysługiwało 3 582 298 głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 22,10% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2019 r. i które stanowią 18,30% udziału w ogólnej liczbie głosów. 2. N50 Cyprus Ltd, któremu przysługiwało 12 487 542 głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 77,03% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2019 r. i które stanowią 63,80 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty