Notowania

AFC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA AKCEPT Finance S.A. w dniu 19.06.2019 roku

Zarząd AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach ("Spółka"), stosownie do treści art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spolkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AKCEPT Finance S.A., ktore odbyło się w dniu 19.06.2019 roku:
Biuro informacyjno - Prawne AKCEPT S.A. Liczba akcji: 4.000.000 Liczba głosów: 6.000.000 Udział w liczbie głosów (%): 85,71 % Udzial w liczbie glosow na NWZA (%): 100,00 %

Inne komunikaty