Notowania

VOXEL: strona spółki
24.06.2019, 15:49

VOX Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2019 r.

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku.
Treść podjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty