Notowania

EDISON: strona spółki
25.06.2019, 9:33

EDN Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Zarząd Spółki Edison S.A. informuje, iż w dniu 24 czerwca 2019 roku EDITEL Austria GmbH, z siedzibą w Brahmsplatz 3, 1040 Wiedeń, rejestr handlowy numer FN 312252w zarejestrowany przez Sąd Gospodarczy w Wiedniu („Zgłaszający”), zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne z dnia 29 lipca 2005 r. („Ustawa o ofercie publicznej”), poinformował Spółkę, że w wyniku zakupu 2.639.645 akcji Edison S.A. w dniu 24 czerwca 2019 bezpośredni udział Zgłaszającego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Edison zwiększył się do ponad 75%. Zakup akcji został zawarty na podstawie umowy cywilnej podpisanej w dniu 19 czerwca 2019 roku. Ponadto Zgłaszający poinformował, że w wyniku nabycia 2.951.567 warrantów subskrypcyjnych Edison S.A. w dniu 19 czerwca 2019 roku zawartych na podstawie umowy cywilnej dającej prawo do 2.951.567 akcji zwykłych serii Ł Edison bezpośredni udział Zgłaszającego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Edison może wzrosnąć o ponad 90%.
Przed transakcją Zgłaszający nie posiadał żadnych akcji Emitenta. Po transakcji Zgłaszający posiada 2.639.645 akcji Emitenta, tj. 89,43% kapitału zakładowego Emitenta, dających 2.639.645 głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. 89,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Żadna ze spółek zależnych Zgłaszającego nie posiada żadnych udziałów w kapitale zakładowym Emitenta. Zawiadamiający nie zawarł żadnej umowy z osobą trzecią o przeniesieniu praw do wykonywania prawa głosu z akcji Edison, o których mowa w art. 87 pkt 1 pkt 3 lit. c) ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7-8 Ustawy o ofercie publicznej informujemy, że Zgłaszający posiada 2.951.567 warrantów subskrypcyjnych Edison dających prawo do 2.951.567 akcji zwykłych serii Ł z terminem wykonania do 31 grudnia 2025 roku. W przypadku subskrypcji wszystkich akcji zwykłych serii Ł Zawiadamiający będzie posiadał 5.591.212 akcji Edison, tj. 94,72% kapitału zakładowego Edison, dających 5.591.212 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Edison, tj. 94,72% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty