Notowania

PLAYWAY: strona spółki
25.06.2019, 15:16

PLW Wypłata dywidendy

Zarząd PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Uchwałą
nr 11/25/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2019 roku, Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad: 1) łączna kwota dywidendy wynosi 16 434 000 zł co daje kwotę 2,49 zł na jedną akcję i obejmuje: całość zysku wypracowanego przez Spółkę w 2018 roku, tj. kwotę 16 371 206,61 zł oraz kwotę 62 793,39 zł przeniesioną z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków lat poprzednich zatrzymanych w Spółce, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy; 2) dzień dywidendy (D) ustala się na dzień 19 lipca 2019 r.; 3) termin wypłaty dywidendy (W) ustala się na dzień 29 lipca 2019 r.; 4) dywidendą objętych jest 6 600 000 szt. akcji Spółki.

Inne komunikaty