Notowania

PLAYWAY: strona spółki
25.06.2019, 15:59

PLW Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do raportu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2019 roku wraz z informacją na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ. Ponadto Zarząd wskazuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Załączniki

Inne komunikaty