Notowania

ENTER: strona spółki
25.06.2019, 16:03

ENT Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 12.280.625,00 złotych (słownie: dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych), tj. w kwocie 0,70 zł (słownie: siedemdziesiąt groszy) na jedną akcję.
Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 17.543.750 (słownie: siedemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na dzień 5 lipca 2019 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 16 lipca 2019 r. § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty