Notowania

KREZUS: strona spółki
25.06.2019, 19:14

KZS Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd KREZUS S.A. z siedzibą w Toruniu (zwana dalej „Emitentem”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2019 r. otrzymał od pełnomocnika akcjonariuszy posiadających 2.880.406 akcji, tj. 5,26 % kapitału zakładowego Emitenta, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na podstawie art. 400 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych z następującym porządkiem obrad:
1)otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2)wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3)stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4)podjęcie uchwały w sprawie wybory komisji skrutacyjnej; 5)podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu KREZUS S.A. w trybie art. 368 § 4 k.s.h.; 6)podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej KREZUS S.A.; 7)podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KREZUS S.A.; 8)podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej KREZUS S.A.; 9)podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu KREZUS S.A.; 10)podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika w trybie art. 426 § 1 Kodeksu spółek handlowych do reprezentowania KREZUS S.A. we wszelkich sporach dotyczących uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia KREZUS S.A.; 11)podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia przez spółkę KREZUS S.A. kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia; 12)zamknięcie obrad. Pełna treść żądania wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał znajduje się w załączniku. W związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Emitenta podejmuje działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Załączniki

Inne komunikaty