Notowania

ARTIFEX: strona spółki
25.06.2019, 20:36

ART Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Artifex Mundi S.A (dalej jako „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki:
- Pana Filipa Gorczycę Powołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej. Powołany Członek Rady Nadzorczej nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. - Pana Adama Markiela Powołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej. Powołany Członek Rady Nadzorczej nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. W załączeniu do raportu Spółka przekazuje oświadczenia nowych Członków Rady Nadzorczej a także ich CV zawodowe określające ich wykształcanie, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska oraz opis przebiegu pracy zawodowej. Podstawa prawna szczegółowa obowiązku informacyjnego: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty